En la planificació de la gestió dels residus, les empreses i persones treballadores han de conèixer els riscos associats a la seva manipulació, magatzematge i gestió a fi de disposar de les mesures preventives i correctives necessàries per a realitzar una correcta gestió, prevenir accidents i facilitar el seu tractament extern. Amb aquest curs, la persona participant coneixerà les diferents tipologies de residus, la normativa aplicable i com s'han de gestionar internament els residus per a minimitzar els riscos associats a la seva manipulació, magatzematge i gestió.